Protokół posiedzenia Komisji Koordynacyjnej UPI
w dniu 18 czerwca 2001 roku

W obradach uczestniczyli przedstawiciele Uczelni zrzeszonych w UPI:

oraz zaproszeni goście:

Porządek obrad:

  1. Prezentacja projektu centralnej rejestracji kandydatów.

  2. Prezentacja Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.

  3. Prezentacja systemu elektronicznej karty studenckiej.

  4. Projekt struktury organizacyjnej Konsorcjum.

 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej UPI prof. Jan Madey.

  1. Prezentacja projektu centralnej rejestracji kandydatów.

Przebieg centralnej rejestracji na Uniwersytecie Warszawskim przedstawił Prorektor Marek Wąsowicz. W bieżącym roku centralną rejestracją objęto ponad 18 tys. kandydatów zgłaszających się na ponad 23 tys. miejsc, a zatem dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Jednakże Prorektor Wąsowicz zaznaczył, że zarejestrowanie wszystkich kandydatów jest obecnie praktycznie niemożliwe, głównie ze względu na braki lokalowe, a także ograniczenie czasowe (sama procedura rejestracji uległa przedłużeniu ze względu na fakt, iż kandydat odbiera potwierdzenie rejestracji na miejscu, a nie otrzymuje go pocztą). Prorektor Wąsowicz zasugerował rozważenie możliwości dokonywania rejestracji poprzez Internet, co jednak wymagałoby nowego systemu informatycznego i daleko posuniętej decentralizacji oraz wiązałoby się z problemem weryfikacji tak przekazywanych danych.

Większość Uczelni zadeklarowała zainteresowanie powyższym projektem, a niektóre już tworzą w różnych formach centralne bazy danych o kandydatach (UMCS, KUL, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

W trakcie dyskusji podjęto problem weryfikacji danych o kandydatach.

Prof. M. Kowalski zwrócił uwagę, że kandydat bierze pełną odpowiedzialność za dane, które podaje, a samo zgłoszenie jest płatne (70 PLN).

Prof. S. Jackowski dodał, że również rejestrację internetową można powiązać z wpłatą i w ten sposób zmniejszyć ryzyko podawania nieprawdziwych danych. Natomiast zdaniem prof. Jackowskiego istotnym problemem jest nierównomierny napływ rejestrowanych kandydatów w poszczególnych dniach. Ponadto Profesor uznał, iż niezwykle korzystna dla kandydatów byłaby wspólna rejestracja wszystkich uczelni w danym mieście czy regionie (ułatwienie zgłoszeń na różne kierunki, unikanie kolizji terminów egzaminów itp.).

Z kolei prof. J. Pomorski zwrócił uwagę na możliwość powiązania systemu centralnej rejestracji kandydatów z organizacją nowej matury i centralną rejestracją jej wyników. Taki związek mógłby zaowocować finansowym zaangażowaniem MEN w ten projekt.

Prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Janusz Piechocki poinformował wstępnie o systemie rejestracji kandydatów opracowanym w ramach projektu Tempus w UWM oraz zadeklarował udostępnienie tego systemu w celu połączenia jego rozwiązań z USOS. Na następnym spotkaniu KK UPI zostanie przedstawiony system informatyczny rejestracji kandydatów funkcjonujący w UWM.

  1. Prezentacja Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów.

Prodziekan J. Mincer-Daszkiewicz przedstawiła aktualne możliwości USOS działającego na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, korzystając z bezpośredniego połączenia przez Internet z serwerem znajdującym się na Wydziale, w odrębnym campusie. Szczegółowo opisała już funkcjonujące moduły (osoby, pracownicy, programy, przedmioty, zajęcia, rejestracja) oraz te, będące w fazie przygotowywania (doktoranci, stypendia), a także zasady korzystania z USOS Web.

W dyskusji podkreślano ogromny postęp, jaki został dokonany we wdrażaniu USOS na Wydziale MIM od ostatniej prezentacji tego pilotażu.

Odpowiadając na pytania, dr Mincer-Daszkiewicz wyjaśniła, że nie podejmowano prac nad modułami dotyczącymi spraw finansowych (np. opłat za studia) czy też ewidencji praktyk studenckich. Natomiast w trakcie przygotowania jest moduł "akademiki", który będzie gotowy najprawdopodobniej za 2-3 miesiące.

Natomiast prof. A. Jakubowski zadeklarował gotowość i zdecydowanie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na centralną instalację USOS, jednakże zaznaczył, że system powinien być wprowadzany stopniowo z uwagi na niezwykle czasochłonne i pracochłonne wprowadzanie danych.

Wówczas prof. M. Kowalski zaapelował, aby Uniwersytety, które nie przesłały pisemnej deklaracji przystąpienia do pilotażowego wdrażania USOS, wyraziły swą wolę oraz określiły liczbę licencji niezbędnych do wdrażania.

Prof. Kręglewski dodał, że oprócz deklaracji Uczelni, konieczne jest określenie harmonogramu wdrożenia, a w październiku rozliczenie z przeprowadzonych działań.

Dr Mincer-Daszkiewicz przekazała oficjalną informację z Uniwersytetu Wrocławskiego o zainteresowaniu tamtejszego Wydziału Matematyki uczestnictwem w pilotażu. Dodała, że jeśli chodzi o liczbę licencji, to dla przeciętnej wielkości wydziału wystarczy ich 5.

Z kolei prof. A. Budzisz wyraził zainteresowanie ze strony Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jednakże wdrażanie USOS odbywałoby się w Filii w Stalowej Woli, a nie w samym Lublinie, gdzie zbyt zaawansowana jest już realizacja własnego systemu.

Przedstawiciele kolejnych Uniwersytetów także zadeklarowali wolę pilotażowego wdrażania USOS:

Ostatecznie zainteresowanie wdrażaniem USOS wyraziły wszystkie Uniwersytety zrzeszone w UPI, oprócz Uniwersytetu Szczecińskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej. Na podstawie zgłaszanych zapotrzebowań jednomyślnie przyjęto następujący podział licencji:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - 20

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - 10 (plus Forms - 1)

Katolicki Uniwersytet Lubelski - 5

Uniwersytet Jagielloński - 20 (plus Forms - 1)

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - 13 (plus Reports - 1, Forms - 1)

Papieska Akademia Teologiczna - 0

Uniwersytet w Białymstoku - 8

Uniwersytet Gdański - 8

Uniwersytet Łódzki - 25 (plus Web DB - 4, Reports - 1, Forms - 1)

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - 11 (plus Forms - 1)

Uniwersytet Opolski - 8

Uniwersytet Śląski - 8

Uniwersytet Szczeciński - 0

Uniwersytet Wrocławski - 8

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - 8

Uniwersytet Warszawski - 40 (plus JAVD - 1, Web DB - 7, Designer - 1, Reports - 1, Forms - 1).

KK UPI upoważniła także prof. Kowalskiego do zakupienia większej liczby licencji, jeżeli nie Biuro Tempus nie wyrazi w krótkim czasie zgody na zakupienie serwerów ze środków przeznaczonych na oprogramowanie.

  1. Prezentacja systemu elektronicznej karty studenckiej.

Prace nad projektem elektronicznej legitymacji studenckiej zreferował prof. J. Pomorski. Przedstawił podstawowe funkcje takiej legitymacji:

Ponadto karta realizuje funkcję rozbudowanej struktury informacyjnej poprzez serwis WWW, za pośrednictwem sieci kiosków informacyjnych. Opłata za kartę wynosi 50 zł, co przy wynegocjowanych jej kosztach rzędu 10 zł, czyni cały projekt samofinansującym się. Jest to karta chipowa, bezstykowa, corocznie aktualizowana nanoszonym hologramem. Prof. Pomorski dodał, iż powyższe funkcje karty można wzbogacić o dodatkowe, aby zwiększyć jej atrakcyjność dla użytkownika. Na przykład podpisano porozumienie z siecią marketów, dające posiadaczom karty 2% upust przy zakupach. Zaawansowane są też rozmowy z jednym z banków, aby legitymacja ta mogła pełnić funkcję karty bankomatowej. Prof. Pomorski zauważył, że wdrożenie tego systemu wstrzymuje jedynie brak rozporządzenia ministra o nowym wzorze legitymacji studenckiej, które jest niezbędne dla uzyskania przez studentów zniżki przy zakupie biletów PKP za okazaniem elektronicznej karty studenckiej. Tekst odpowiedniego rozporządzenia czeka od kilku miesięcy na rozpatrzenie w MEN i jest to jedyny powód, dlaczego elektroniczna karta studencka nie została jeszcze wprowadzona w UMCS.

  1. Projekt struktury organizacyjnej Konsorcjum.

Projekt struktury organizacyjnej Konsorcjum przedstawił prof. Kręglewski. Zgodnie z projektem, Konsorcjum przejmie funkcje UPI, którego Komisja Koordynacyjna stanie się Zgromadzeniem Udziałowców. Zgromadzenie powoła Radę Wykonawczą Konsorcjum (5-11 członków plus Przewodniczący), która będzie nadzorować prace komisji ds. systemów (będzie ich tyle, ile podejmowanych projektów). Ponadto w ramach każdego projektu może powstać kilka zespołów roboczych.

Prof. Kręglewski zaprezentował także projekt zasad tworzenia budżetu Konsorcjum. Ma on być uchwalany przez Zgromadzenie Udziałowców i składać się z dwóch części: 1. budżetu Rady Wykonawczej i Biura UPI, 2. budżetów poszczególnych komisji ds. różnych systemów. Proponuje się, aby koszty budżetu w części pierwszej były pokrywane w 2/3 ze składek stałych, a w 1/3 z realizacji projektów. Prof. Kręglewski zwrócił uwagę na konieczność uzgodnienia wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Wykonawczej i zaproponował dwa warianty: maksymalny i minimalny, sugerując przyjęcie tego drugiego.

W początkowym okresie działalności Konsorcjum przewiduje się realizację trzech projektów: USOS, elektroniczna legitymacja studencka oraz system centralnej rejestracji kandydatów. Prof. Kręglewski zwrócił się z prośbą o przekazywanie w ciągu najbliższych 2 tygodni wszelkich uwag i komentarzy dotyczących przedstawionych projektów, zarówno w odniesieniu do struktury Konsorcjum, jak i kosztów jego działalności.

Jeżeli powołanie Konsorcjum zostanie zadecydowane przez większość członków UPI, KK UPI podejmie działania mające na celu uzyskanie dodatkowych środków na realizację projektów, które mogą stać się standardami w szkolnictwie wyższym. Środki takie mogłyby pochodzić z MEN, projektów celowych KBN, z projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej.

Na zakończenie obrad wstępnie uzgodniono termin następnego spotkania Komisji Koordynacyjnej na dzień 28 września 2001 w Kazimierzu Dolnym oraz 5 listopada 2001 w Warszawie.

Na tym prof. Madey zamknął posiedzenie Komisji.

 


26 czerwca 2000 r - (c) AWL