Protokół z obrad Komisji Koordynacyjnej UPI na terenie Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 9 czerwca 2000 r.

Obradom przewodniczyli Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej UPI prorektor UW prof. dr hab. Jan Madey i prof. dr hab. Marek Kręglewski.

Spotkanie otworzył prof. dr hab. Jan Madey.

Powitał zaproszonych przedstawicieli: Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersyetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uniwersytet Warszawski reprezentowany był przez prof. dr hab. J. Madeya.

Zebrani przyjęli następujący porządek obrad.

Porządek obrad:

Godz.10.30 - 13.00 część przedpołudniowa obrad (częściowo w języku angielskim)

 1. Otwarcie obrad i powitanie uczestników
 2. Informacje bieżące - Komisja Koordynacyjna UPI jako Steering Board projektu NET
 3. Modele współdziałania uniwersytetów w zakresie informatyzacji. Przedstawienie projektu założeń konsorcjum uniwersytetów polskich - prof. dr hab. M. Kręglewski
 4. Wystąpienie przedstawiciela konsorcjum LADOK (Szwecja) p. S. Bergulanda
 5. Wystąpienie przedstawiciela Uniwersytetu Warwick (Wielka Brytania) p. D. Halla
 6. Dyskusja

Godz. 14.00 - 16.30 część popołudniowa obrad (w języku polskim)

 1. Wybory sekretarza akademickiego UPI
 2. Przedstawienie postępów nad projektem USOS w ramach projektu NET - dr hab. Janina Mincer - Daszkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
 3. Opinia na temat kwestionariusza inwentaryzacji zasobów informatycznych uniwersytetów
 4. Wolne głosy i wnioski

Ad.2. Prof. dr hab. M.Kręglewski zaproponował aby Komisja Koordynacyjna UPI stała się komitetem sterującym, który będzie przyjmował ostateczne sprawozdania z wykonania programu NET oraz będzie informował wszystkie Uniwersytety polskie o postępach w jego realizacji. Dodał również, że decyzja taka wymaga zgody wszystkich uczestników spotkania. Poinformował, iż z punktu widzenia realizacji programu TEMPUS, którego partnerami są uczelnie zagraniczne, zgodnie z nomenklaturą tegoż programu do komitetu sterującego powinni być dołączeni przedstawiciele uczelni zagranicznych czyli goście zaproszeni na obecne spotkanie: p. S. Berglund - przedstawiciel konsorcjum LADOK ze Szwecji, oraz przedstawiciel Uniwersytetu Warwick z Wielkiej Brytanii p. D. Hall.

Prof. dr hab. J. Madey poddał pod głosowanie powyższą propozycję. Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie.

Prof. dr hab. M. Kręglewski poinformował o istnieniu grupy działającej w ramach komitetu sterującego, która bezpośrednio nadzoruje postępy projektu NET. W skład tej grupy powołano 5 osób - przewodniczący: prof. M. Kręglewski. Decyzją tej grupy zaproszono do udziału w pracach grupy sterującej p. prorektor UŁ prof. dr hab. W. Krajewską.

Ad.3. Prof. dr hab. M. Kręglewski przedstawił projekt założeń konsorcjum uniwersytetów polskich na rzecz informatyzacji.

 1. Cele konsorcjum:
 1. Korzyści:
 1. Sposób realizacji:
 1. Organy konsorcjum i ich podstawowe zadania:
 1. coroczne spotkanie członków konsorcjum (decyzje podejmowane większością głosów przy określeniu liczby głosów każdego członka konsorcjum):
 1. rada nadzorcza (roczna kadencja, 7 - 11 członków, przedstawiciele wszystkich typów uczelni ze względu na wagę ich głosów w corocznym spotkaniu):
 1. zarząd:
 1. zespoły robocze:
 1. Zasady udziału w pracach konsorcjum:
 1. Szczegółowe zadania zespołu informatycznego:

W uzupełnieniu prof. dr hab. J. Madey przedstawił różne modele rozwiązań i sposób funkcjonowania tego typu systemów na świecie.

W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na następujące problemy:

Prof. dr hab. M. Kręglewski - poinformował o pracach nad zintegrowanym systemem wprowadzanym w UAM: informatyzacji podlegają wszystkie sprawy finansowe, księgowe, kadrowe, płac, zakupów materiałów, ewidencji majątku, według harmonogramu pierwszy duży moduł będzie oddany na początku lipca, kolejne moduły będą dołączane sukcesywnie. Oprogramowanie to będzie własnością uniwersytetu i będzie mogło być udostępniane innym uczelniom. Przewidziane są szkolenia dla wdrożenia tego systemu.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Węgleński - powitał uczestników zebrania i wyraził nadzieję na pozytywne oddziaływanie porozumienia UPI, a w przyszłości konsorcjum, na współpracę między specjalistami, co pozwoli wprowadzić system informatyczny akceptowany przez wszystkie uczelnie.

Godzina 11.45 - powitanie gości.

Ad.4 Wystąpienie przedstawiciela konsorcjum LADOK (Szwecja) p. S. Bergulanda - prezentacja w języku angielskim.

Ad.5 Wystąpienie przedstawiciela Uniwersytetu Warwick (Wielka Brytania) p. D. Halla - prezentacja w języku angielskim.

Ad.6 W dyskusji udział wzięli: p. S. Berguland, p. D. Hall, prof. dr hab. J. Madey, prof. dr hab. W. Krajewska, prof. dr hab. M. Kręglewski, prof. dr hab. W. Froncisz (dyskusja w języku angielskim).

Przerwa od godziny 13.00.

Po przerwie - godzina 14.00.

Ad.7 Prof. dr hab. J. Madey zgłosił kandydaturę prof. dr hab. M. Kręglewskiego na sekretarza akademickiego UPI. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Ad.8 Dr Janina Mincer - Daszkiewicz przedstawiła postępy w pracach nad projektem USOS w ramach projektu NET.

W trakcie dyskusji głos zabrali: mgr W. Moniuszko, inż. W. Radke, prof. dr hab. M. Kręglewski, prof. dr hab. W. Krajewska, prof. dr hab. D. Badura, prof. dr hab. J. Madey, prof. dr hab. M. Kowalski, prof. dr hab. A. Budzisz, prof. dr hab. W. Froncisz, dr hab. J. Mincer - Daszkiewicz.

Zwrócono uwagę na następujące problemy:

Prof. dr hab. J. Madey zaproponował termin następnego spotkania pod koniec roku 2000.

Prof. dr hab. M. Kręglewski zobowiązał się do podjęcia rozmów z prawnikami celem przygotowania porozumienia wstępnego i pewnej konstrukcji prawnej, ponieważ na spotkaniu jednodniowym nie ma możliwości przygotowania takiego dokumentu.

Prof. dr hab. J. Madey wystąpił z prośbą aby uczelnie zgłaszały swój akces i dokonały samooceny jakie mają możliwości ludzkie i lokalowe, aby poprowadzić ten projekt. Przedstawienie lokalizacji jeżeli siebie się widzi, argumenty za, lub jeżeli nie to gdzie ewentualnie widzi się taką lokalizację.

Prof. Jackowski zapytał - kto może być członkiem konsorcjum? Cała uczelnia czy również poszczególne jednostki?

Prof. dr hab. J. Madey - myślano o całej uczelni. Jeżeli jednostka będzie chciała przystąpić do konsorcjum, to będzie musiała zabiegać np. poprzez rektora.

Prof. Marek Kowalski zaprosił uczestników spotkania na prezentację centralnej rejestracji objętej projektem NET.

Prof. dr hab. J. Madey na tym zakończył spotkanie o godzinie 15.45.

 

Protokół sporządziła
K.Lorek

 

Sekretarz Akademicki
Prof. dr hab. M.Kręglewski

 

Przewodniczący KK UPI
Prof. dr hab. J.Madey

 

 


1 grudnia 2000 r - © AWL