UNIWERSYTECKIE POROZUMIENIE INFORMATYCZNE


Uniwersyteckie Porozumienie Informatyczne (UPI) jest pozarządową organizacją grupującą Uniwersytety Polskie, mającą ułatwić koordynację działań pomiędzy uczelniami wyższymi w zakresie tworzenia i utrzymywania systemów informatycznych.

UPI ma ułatwić współdziałanie między uniwersytetami w zakresie:

§ 1

Założenia ogólne

 1. UPI działa na zasadach dobrowolności i przy zachowaniu pełnej autonomii uczelni w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do poszczególnych akcji koordynowanych przez UPI.
 2. Uczelnie należące do UPI są zobowiązane do dostarczania informacji gromadzonych przez Biuro UPI (por. § 3).
 3. Uczestnictwo w UPI gwarantuje dostęp do informacji przygotowywanych przez Biuro UPI niezależnie od stopnia zaangażowania uczelni w poszczególne akcje.
 4. Do UPI mogą w późniejszym terminie przystąpić uczelnie inne niż uniwersytety.

§ 2

Forma organizacyjna UPI

UPI działa w wyniku porozumienia rektorów uniwersytetów.

 1. Pracami UPI kieruje Komisja Koordynacyjna złożona z prorektorów lub pełnomocników rektora wszystkich uczelni - partnerów porozumienia - delegowanych przez rektorów.
 2. Przewodniczącego Komisji Koordynacyjnej powołuje Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP).
 3. Do zadań Komisji Koordynacyjnej należy:
 1. Bieżące prace UPI koordynuje Biuro działające przy jednej z uczelni.

§ 3

Biuro UPI i procedury

 1. Do zadań Biura, będącego aktywnym centrum informacji dla członków UPI, należy w szczególności:
 1. W skład Biura wchodzą:
 1. Sygnatariusze porozumienia finansują prace UPI:
 1. Wspólne akcje członków UPI są organizowane według następujących zasad:

 


3 kwietnia 2000 r - © AWL