INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)

 

Szanowni Państwo!

Oprogramowanie IRK jest częścią projektu USOS. Składka uprawniająca do korzystania z IRK wynosi:

  • 5.000 zł przy pierwszej rejestracji oraz 1.000 zł rocznie za możliwość korzystania z serwisu i nowych wersji oprogramowania

lub

  • jednorazowo 7.500 zł za dostęp do kodu źródłowego, który może być wykorzystywany i modyfikowany tylko przez i na potrzeby uczelni wnoszącej składkę.

Uczelnie, które opłacają składki w projekcie USOS mogą korzystać z oprogramowania IRK bez dodatkowych opłat.

Uczelnie nie należące do Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji, aby móc korzystać z oprogramowania IRK, muszą zgodnie z pkt. 3.14 oraz pkt. 3.15 Regulaminu MUCI przystąpić do Centrum jako członek stowarzyszony w ramach projektu USOS.

Decyzję o przyjęciu członka stowarzyszonego podejmuje Dyrekcja Centrum.

Procedura przystąpienia:

  1. Uczelnia wyraża wolę przystąpienia do MUCI składając na ręce Dyrektora Centrum wniosek z prośbą o nadanie statusu członka stowarzyszonego.
  2. Dyrekcja podejmuje decyzję o przyjęciu członka stowarzyszonego.
  3. Uczelnia wypełnia, podpisuje i przesyła do MUCI, w dwóch egzemplarzach, Umowę Udostępnienia Oprogramowania Internetowa Rejestracja Kandydatów Członkowi Stowarzyszonemu Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.
  4. MUCI podpisuje Umowę a następnie odsyła jeden egzemplarz do Uczelni.
  5. MUCI przesyła do podpisu protokół zdawczo-odbiorczy oraz notę księgową.
  6. Uczelnia odsyła do MUCI podpisany protokół zdawczo-odbiorczy oraz należną opłatę.

 

Prawa i obowiązki członka stowarzyszonego są określone przez Regulamin MUCI (pkt. 3).

Uprawnienia do udzielania licencji i warunki licencji na oprogramowanie IRK określają definicje oraz załączniki umowy licencyjnej zawieranej z członkiem stowarzyszonym. W umowie tej określone są między innymi warunki i zakres wykonywania usług serwisowych, w tym sposób ich rozliczania, a także termin udostępnienia oprogramowania IRK oraz sposób rozliczenia za powyższe oprogramowanie.