Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS)

Szanowni Państwo!

Zgodnie z pkt. III 3.14 oraz pkt. III 3.15 Regulaminu MUCI uczelnie nie należące do Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji mogą do niego przystąpić jako członek stowarzyszony w ramach projektu USOS. Decyzję o przyjęciu członka stowarzyszonego podejmuje Dyrekcja Centrum.

Procedura przystąpienia:

  1. Uczelnia wyraża wolę przystąpienia do MUCI składając na ręce Dyrektora Centrum wniosek z prośbą o nadanie statusu członka stowarzyszonego.
  2. Dyrekcja podejmuje decyzję o przyjęciu członka stowarzyszonego.
  3. Uczelnia wypełnia, podpisuje i przesyła do MUCI, w dwóch egzemplarzach, Umowę Udostępnienia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów Członkowi Stowarzyszonemu Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji.
  4. MUCI podpisuje Umowę a następnie odsyła jeden egzemplarz do Uczelni.
  5. MUCI przesyła do podpisu protokół zdawczo-odbiorczy oraz notę księgową.
  6. Uczelnia odsyła do MUCI podpisany protokół zdawczo-odbiorczy oraz należną opłatę.

 

Prawa i obowiązki członka stowarzyszonego są określone przez Regulamin MUCI.

Uprawnienia do udzielania licencji i warunki licencji na oprogramowanie USOS określają definicje oraz załączniki umowy licencyjnej zawieranej z członkiem stowarzyszonym. W umowie tej określone są między innymi warunki i zakres wykonywania usług serwisowych, w tym sposób ich rozliczania, a także termin udostępnienia oprogramowania USOS oraz sposób rozliczenia za powyższe oprogramowanie.