Zakup licencji Oracle do współpracy z USOS

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) podpisało umowę z Oracle Polska S.A. umożliwiającą zakup oprogramowania Oracle współpracującego z USOS po preferencyjnych cenach.
Aktualny wykaz produktów oraz ich cen jest dostarczany bezpośrednio na prośbę zainteresowanej Uczelni.

Z wynegocjowanego upustu mogą skorzystać wszystkie uczelnie - partnerzy MUCI - korzystające z USOS.

Tryb zamawiania jest następujący:

  1. Uczelnia przysyła zamówienie oraz podpisane dwa egzemplarze umowy na sublicencjonowanie oprogramowania Oracle.
    Załącznik do umowy ma sublicencjonowanie oprogramowania Oracle (Umowa OPN) jest dostarczany bezpośrednio na prośbę zainteresowanej Uczelni.
  2. MUCI kieruje zamówienie do Oracle Polska.
  3. Oracle Polska wystawia Formularz Zamówieniowy na podstawie przesyłanych danych i przesyła do akceptacji MUCI.
  4. Oracle Polska realizuje zamówienie w ciągu 14 dni i przesyła do MUCI certyfikat licencyjny oraz fakturę z 30-dniowym terminem płatności.
  5. MUCI przesyła Uczelni zamawiającej certyfikat licencyjny, protokół zdawczo-odbiorczy, 1 egzemplarz podpisanej umowy na sublicencjonowanie oprogramowania oraz fakturę z 14-dniowym terminem płatności.
  6. Uczelnia zamawiająca odsyła do MUCI podpisany protokół zdawczo-odbiorczy oraz należną opłatę.
  7. Po wpłynięciu należności do MUCI dokonywana jest zapłata na rzecz Oracle Polska.

 

Waruni zakupu oprogramowania Oracle.

Oprogramowanie Oracle wymienione w załączniku może być sprzedawane samoistnie bądź z Aktualizacją Programu wraz z opcją Asysty Technicznej. Koszt roczny Aktualizacji Programu z opcją Asysty Technicznej wynosi 19% ceny zakupionego oprogramowania z uwzględnieniem zniżki. Do Uczelni zamawiającej należy podjęcie decyzji o wyborze tych dodatkowych możliwości.

MUCI zapewni doradztwo techniczne w zakresie oprogramowania Oracle współpracującego z USOS w ramach rocznej opłaty serwisowej USOS.